Những lợi ích của việc thay thế PBX cũ của bạn với một IP PBX

Một IP PBX là gì?
Một IP PBX là một hệ thống điện thoại hoàn chỉnh cung cấp các cuộc gọi điện thoại qua mạng dữ liệu IP. Tất cả các cuộc hội thoại được gửi dưới dạng các gói dữ liệu qua mạng.