Dân phải lắp thiết bị kích sóng, trách nhiệm của nhà mạng ở đâu? Bùng phát thiết bị kích sóng điện thoại