DDNS

 

Người dung có thể sử dụng một máy chủ công cộng hoặc máy chủ DDNS điều hành bởi nhà sản xuất DVR (kceddns.com) Để kết nối thông qua IP động. Khuyến khích sử dụng máy chủ DDNS của nhà sản xuất cho việc ổn định .

 

DDNS SERVER( Máy chủ DDNS)

Người sử dụng phải tích vào hộp “Use DDNS”.

Mặc định là [KCEDDNS.COM] và người sử dụng có thể chọn [DYNDNS.COM] bằng việc sử

dụng mũi tên lên xuống. “kceddns.com” là tên miền cố định được điều hành bởi nhà sản xuất

đầu ghi DVR trong khi “dyndns.com” là một trong những server công cộng.

 

Nhập thông tin cần thiết cơ bản trên môi trường, và kích nút [SAVE].

 

             Tích vào hộp USE DDNS

             Máy chủ DDNS: chọn KCEDDNS.COM hoặc DYNDNS.COM

             TCP/IP PORT      : Mặc định là 80

Nếu IPS khóa cổng 80, chọn 8245

             DOMAIN NAME( tên miền)  :

•             1) Trong trường hợp chọn KCEDDNS.COM

Đăng kí tên miền của DVR (ví dụ, abc), và sau đó kích nút [CHECK] để xác nhận liệu rằng có sử dụng được tên này hay không.

2) Trường hợp chọn DYNDNS.COM,

Điền tên miền đầy đủ được tạo trong dyndns.com.

             USER( Người dung)

             : Nếu người dùng sử dụng DYNDNS.com, nhập ID đăng kí tại

dyndns.com

             PASSWORD        :N ế u  Người dùng sử dụng DYNDNS.COM, nhập mật

khẩu đăng kí tại dyndns.com.

 

Chú ý  Phải mất ít nhất một thời gian để kiểm tra tên miền. Nếu không có tín hiệu trả lời, hãy kiểm tra kết nối của đầu ghi DVR.

Để sử dụng chức năng DDNS , địa chỉ máy chỉ DNS yêu cầu phải chính xác.