HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ CÀI ĐẶT CAMERA SPEED DOME KCE

I - Thiết lập ID, PROTOCOL, BAUDRATE và NTSC/PAL.

1. ID của speed dome KCE

            ID của SPD của KCE là dãy số 8 bit gồm các số 0 và 1. 1 là ON và 0 là OFF.

Mở vỏ SPD ra bạn thấy các nút gạt từ 1 -> 8. Mặc định của SPD là 1 được gạt lên nghĩa là ID là 1.

Bảng ID của SPD:

ID

Gạt 1 -> 8

ID

Gạt 1 -> 8

ID

Gạt 1 -> 8

ID

Gạt 1 -> 8

1

10000000

2

01000000

3

11000000

4

00100000

5

10100000

6

11000000

7

11100000

8

00010000

9

10010000

10

01010000

11

11010000

12

00110000

13

10110000

14

01110000

15

11110000

16

00001000

17

10001000

18

01001000

19

11001000

20

00101000

21

10101000

22

01101000

23

11101000

24

00011000

25

10011000

26

01011000

27

11011000

28

00111000

29

10111000

30

01111000

31

11111000

32

00000100

33

10000100

34

01000100

35

11000100

36

00100100

37

10100100

38

01100100

39

11100100

40

00010100

41

10010100

42

01010100

43

11010100

44

00110100

45

10110100

46

01110100

47

11110100

48

00001100

49

10001100

50

01001100

51

11001100

52

00101100

53

10101100

54

01101100

55

11101100

56

00011100

57

10011100

58

01011100

59

11011100

60

00111100

61

10111100

62

01111100

63

11111100

 

 

2. PROTOCOL SPD

Protocol là giao thức truyền của SPD. Có 3 loại giao thức truyền là : PELCO - D V5.0, PELCO - P và WTX. Cũng như chỉnh ID bạn nhìn sang bên phải. Dãy cần gạt từ 1-8, để ý chân 1 và 2 rồi gạt như bảng dưới để được giao thức mà mình muốn sử dụng. Thông thường hay dùng PELCO - D. (1 = ON, 0 = OFF)

S/W NO

PELCO - D V5.0

PELCO - P

WTX

1

OFF

OFF

ON

2

OFF

ON

OFF

3. BAUD RATE SPD( Tốc độ chuyền dữ liệu)

Vẫn ở dãy cần gạt bên phải, bạn để ý chân số 3,4,5 rồi theo quy ước 1 là ON và 0 là OFF chỉnh về baud rate mình muốn.

S/W NO

2400

4800

9600

19200

98400

57600

3

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

ON

4

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

5

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

3. NTSC/PAL( Chuẩn khung hình)

S/W NO

NTSC

PAL

6

OFF

ON

4. COMMUNICATION ( Chuẩn truyền thông tin)

Ở đây ta sử dụng RS485.

S/W NO

RS422

RS485

7

OFF

ON

 

NO 8: For program input.

 

II - Kết nối SPD với bàn phím và nguồn.

- Kết nối nguồn: 

- Kết nối SPD với bàn phím điều khiển: Trên dây tín hiệu bạn nhìn có 4 cổng là RX RX-, TX+, TX. Bạn để nối 2 đầu RX+ và RX- vào đầu RX+ và RX- bàn điều khiển.

- Trên bàn điều khiển bạn chỉnh ID, Baud rate,  Protocol, trùng với SPD là bạn có thể điều khiển SPD.

III -  Cài đặt SPD và Tour.

1. Cài đặt SPD

Khi SPD khởi động trên màn hình sẽ hiện tất cả các thông số quan trọng của PSD. Bạn ghi nhớ những thông số đó rồi chỉnh trên bàn phím giống như vậy.

2. Tour.

Cài đặt SPD quyét theo những điểm mà mình định trước. Ở SPD của KCE bạn có thể lưu lại 8 tour khác nhau. Nghĩa là trong mỗi 1 tour như vậy bạn có những góc quyét khác nhau.

Để cho SPD chạy theo tour đầu tiên bạn phải tìm được điểm mà bạn muốn SPD đừng ở đó. Như vậy bạn phải chọn ít nhất 2 điểm để cho SPD chạy từ điểm A đến điểm B và dừng ở điểm B bao nhiêu lâu.

Bước 1: Lấy điểm ảnh.( thao tác trên bàn phím.)

thao tác trên bàn phím.

Lấy điểm số 1: 1 + F1 (3s) -> Nhấn near hiện P001 -> Near. Sau đó dùng cần điều khiển chọn đến save, nhấn near để save rồi exit.

Lấy các điểm số 2,3,4... làm tương tự như điểm 1( 2 + F1, 3 + F1...).

Bước 2. Add điểm ảnh vào tour.

Trên bàn phím bạn giữ Menu để vào menu SPD. chọn motion-> tour-> Tour No.

Bạn chọn 1 trong 8 tuor.

Chọn Motion-> tour-> lable-> near.

Chọn tour edit -> Near-> gạt cần điều khiển sang trái để chọn điểm ảnh của mình -> near -> chỉnh speed -> dùng 2 phím tele và wide.

Chỉnh Dwell( Thời gian dừng ở điểm ảnh.) cũng dùng tele và wide để chỉnh.

chọn near -> save.

Dùng cần điều khiển để về main menu chọn dome -> near -> chọn pack action:

Time: 10s( sau 10s không dùng bàn phím sẽ chạy tour)

Function: Tour.

Number: 1( Chọn tour số mấy.)